Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Kai paklusnumas tampa sunkus ir nepakeliamas, žvelkime į Jėzų, kuris buvo paklusnus iki kryžiaus mirties.
P. Verner, 1880 03 11


Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (CSSE)

„Każdy człowiek winien wszakże w oparciu o prawo natury i prawo Boże oraz inne odpowiednie przepisy dojść do takiej perfekcji, by mógł przy roztropnym dostosowaniu się do każdorazowych warunków w duchu Chrystusowej Ewangelii praktycznie ustalić działalność i sposób życia oraz przyczyniać się do uświęcania i udoskonalania siebie i drugich.“ (M. Merkert)

Początki Zgromadzenia w Polsce

W pierwszej połowie XIX w. na terenie okupowanej części Polski przez Niemcy, na Sląsku szalała epidemia cholery i tyfusu. Dużo ludzi umierało od tych chorób. Najwięcej ofiar było wśród najbiedniejszych i porzuconych. Ludzie umierali na ulicach, w ubogich domach, samotni i porzuceni. Potrzeba było ofiarnych serc, które pomogłyby nieszczęśliwym i chorym ludziom. Opatrzność Boża wybrała cztery kobiety, których to serca natchnęła do miłości, miłosierdzia i ofiary w służbie ubogim. Od nich to wzięło początek Zgromadzenie, które powstało w Nysie 27 września 1842 roku.

Założycielkami są: Maria Merkert, jej siostra Matylda, Klara Wolff i Franciszka Werner. Młodemu Zgromadzeniu wybrały one hasło: „Musimy innych uszczęśliwiać”. Prosząc o błogosławieństwo Boże dla rozpoczynającej się działalności Założycielki poświęciły swoje dzieło Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a jako patronkę obrały św. Elżbietę Węgierską, odznaczającą się wielką miłością do ubogich. Założycielki z wielką miłością i oddaniem służyły Chrystusowi w potrzebujących, a Bóg błogosławił to święte i wzniosłe dzieło nowymi powołaniami. 26 stycznia 1887 r. papież Leon XIII zatwierdził Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety.

Początki Zgromadzenia na Litwie

Po I wojnie światowej żona Prezydenta Litwy A. Smetony pani Zofija Smetonienė zaprosiła siostry Elżbietanki z Królewca do pracy w Kownie. W 1924 r. przybyły trzy siostry Niemki: s. Masalina, s. Gerarda, s. Terezija. Zamieszkały one u sióstr Benedyktynek. Siostry te zajęły się pielęgnowaniem chorych w rodzinach i opieką nad biednymi. Z biegiem czasu zgłaszały się rodzime powołania.

Chociaż liczba sióstr była niewielka, bo zaledwie 15 sióstr. Siostry założyły dwie placówki: w Jurbarkas (Jurbarke), gdzie miały przytułek dla dzieci i w Szwieksznie (Švėkšnoje) gdzie dzięki staraniom s. Bonity powstał szpital. W Kownie siostry pracowały w szpitalu św. Łukasza

Duchowość Zgromadzenia

Źródłami do poznania duchowości Zgromadzenia są:

  • Konstytucja Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety zatwierdzona przez Stolicę Apostolską.
  • Pisma Matek Założycielek.

Powierzone nam przez Kościół i Założycielki zadania realizujemy we wspólnocie. Jezus powiedział: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5), dlatego każdy dzień rozpoczynamy i kończymy modlitwą.

Założycielki bardziej jeszcze określiły duchowość Zgromadzenia obierając za patronkę św. Elżbietę Węgierską. Jej hasło: „Powinnyśmy uszczęśliwiać innych“ towarzyszy każdej siostrze w jej działalności. Naszym duchowym dziedzictwem jest nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. Otwieramy się na miłość Jezusa, by móc ją dalej przekazywać ludziom.

Pisma pozostawione przez Założycielki są źródłem do poznania duchowości Zgromadzenia. Służebnica Boża Maria Merkert podkreślała w swoich listach cnoty, którymi przepełnione jest Boskie Serce Jezusa: miłość, prostota, cierpliwość, pokora.

Działalność apostolska

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili“ (Mt 25, 40)

Nasze apostolstwo wyrasta z miłości do Chrystusa, której doświadczamy osobiście dzięki łasce powołania. Swoim życiem świadczymy o obecności Chrystusa pośród nas. Nasze życie w jedności ma być dla świata znakiem nadzieii.

Siostry troszczą się o chorych i samotnych w ich mieszkaniach, pracują przy parafii jako zakrystianki, organistki, przygotowują dzieci do sakramentów świętych. Udzielają materialnej i duchowej pomocy rodzinom.

Etapy formacji

Włączenie do naszego Zgromadzenia i formacja członkiń obejmuje następujące etapy: postulat, nowicjat, juniorat. Te trzy etapy pomagają głębiej zrozumieć powołanie, w przygotowaniu do złożenia Bogu trzech ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Adresy

Dom Generalny w Rzymie
CASA GENERALIZIA
SUORE DI S. ELISABETTA
VIA NOMENTANA 140
I–00162 ROMA

Kontacty na Litwie

E-mail: seserys@elzbietietes.lt

Domy zakonne na Litwie

1. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Przełożona domu siostra M. Teresė Jankauskaitė 
J. Pabrėžos g. 1
LT-46306 Kaunas
Tel./fax 00370 37 420539
E-mail: kaunas@elzbietietes.lt

2. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Przełożona domu siostra M. Jolanta Falat
Gardino g. 26
LT-62146 Alytus 
Tel. 00370 698 07756
E-mail: alytus@elzbietietes.lt 

į viršų