Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Ugdykime savyje taiką ir santarvę.
M. Merkert


Kongregacija Lietuvoje dabar


Seserys elzbietietės Lietuvoje 2006 m. su viešniomis ir bendradarbėmisŽvelgiant į kongregacijos istorijos praeitį galima pamatyti seserų veiklos skirtumus. 1939 m. seserys dirbo Kauno kurijoje, Švėkšnos ligoninėje, kuri buvo pastatyta sesers Bonitos iniciatyva. Seserys taip pat darbavosi Jurbarke, čia turėjo vaikų prieglaudą, kur jais rūpinosi.

Kongregacijos situacija Lietuvoje iš esmės keitės. Seserų sumažėjo, todėl vienuolinių namų liko tik vieneri Kaune. Šioje bendruomenėje gyveno 7 seserys, jos katechizavo vaikus, rengė juos pirmajai šv. Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui, taip pat darbavosi vienuolyne esančiuose senelių namuose. Be šios minėtos veiklos, seserys teikė dvasinę bei materialinę pagalbą vargšams ir daugiavaikėms šeimoms.

Nuo 2005 m. rugpjūčio 24 d. Vilkaviškio vyskupijos ordinaro vyskupo R. Norvilos kvietimu kai kurios bendruomenės seserys pradėjo veiklą Alytaus šv. Kazimiero parapijoje.

Šiuo metu Lietuvoje yra dveji kongregacijos vienuoliniai namai: Kaune ir Alytuje. Čia seserys užsiima apaštališkąja – karitatyvine veikla. Iš viso yra septynios amžinųjų įžadų seserys, viena junijorė ir viena postulantė.

Kiekvienais metais seserys atlieka metines rekolekcijas, taip pat 4 savaites atostogauja.

Ugdymo programos ir veiklos planai

Seseris vienija ne tik bendras gyvenimas, bet ir nuolatinė ugdymo programa. 2007 m. bendra seserų bendruomenių nuolatinio ugdymo programa DUC IN ALTUM! Pradedant iš naujo nuo Kristaus įsitraukti į naują evangelizaciją“.

Šių jubiliejinių metų tema: „Šv. Elzbieta, kontempliuojanti Kristaus Veidą, yra pavyzdys išgyvenant kasdienybę Magnificat dvasia“.

Trokštame kaip ir šv. Elzbieta dvasiniame gyvenime pagilinti mūsų ryšį su Jėzumi per:

  • individualią ir bendrą adoraciją,
  • dvasinį skaitymą apie šv. Elzbietos gyvenimą.

Apaštališkoje veikloje planuojame:

  • organizuoti paskaitas ir inscenizacijas apie šv. Elzbietos asmenybę,
  • kartu su parapijos bendruomene melstis noveną šv. Elzbietai,
  • paruošti jubiliejines dekoracijas bažnyčioje,
  • parengti informacinių lankstinukų apie kongregaciją.
į viršų