Šv. Elzbietos seserų kongregacija Šv. Elzbieta

Istorija
Šv. Elzbieta
Steigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Gundymo metu glauskimės prie perverto Jėzaus šono, kur surasime jėgų nugalėti blogį, atrasime tylą ir ramybę, kai mus slegia liūdesys.
P. Verner, 1880 03 11


Apaštališkoji veikla

„Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių,
man padarėte“ (Mt 25, 40).


Mūsų apaštalavimas išauga iš Kristaus meilės, kurią asmeniškai patiriame Šventojoje Dvasioje pašaukimo malonės dėka. Pirmiausia liudijame Kristaus buvimą, o jau po to seka mūsų veikla. Mūsų gyvenimas ir vienybė turi būti pasauliui vilties ženklas. Kongregacija įsipareigoja pagal savo charizmą ištikimybės Bažnyčiai dvasia prisidėti prie mistinio Kristaus Kūno – Bažnyčios augimo.

Šv. Elzbietos seserys Lietuvoje apaštalauja šiose srityse:

  • rūpinasi ligoniais namie, be paramos likusiais senukais, dirba ligoninėse, 
  • dirba prie parapijų zakristijonėmis ir vargonininkėmis,
  • pirmenybę teikia vaikų ir jaunimo katechizacijai rengdamos vaikus pirmajai šventajai Komunijai,
  • teikia materialinę bei dvasinę pagalbą šeimoms,
  • priima grupes ir asmenis rekolekcijoms savo vienuolyne. 

Alytaus seserų globojama šeima

Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas ir vaikai su seserimis

į viršų