Kongregacijos istorija
Šv. Elzbieta
Įsteigėjos
Dvasingumas
Bendruomenė
Ugdymas
Apaštalavimas
Kai paklusnumas tampa sunkus ir nepakeliamas, žvelkime į Jėzų, kuris buvo paklusnus iki kryžiaus mirties.
P. Verner, 1880 03 11
 
 
 • KVIETIMAS!
  Maloniai kviečiame jaunimą dalyvauti Gavėnios rekolekcijose 2015 kovo 13-15 d. šv. Elžbietos Seserų Vienuolyne, Alytus, Gardino g. 26.
  Rekolekcijų vadovas - kun. Povilas Narijauskas - Mykolo Romerio Universiteto kapelionas.
  Rekolekcijų pradžia kovo 13 d. 17 val.
  Prašome su savimi pasiimti: Šventąjį Raštą, rožinį, užrašų knygelę, miegmaišį, kilimėlį, higienos priemones, savo asmeninius daiktus ir vaistus.  Auka - 8 EU. Registracija:  ses. Emanuelė tel: 869405546, arba el.paštas: elzbietietes@gmail.com
 • Advento rekolekcijos
  Alytaus dekanato tikybos mokytojų advento rekolekcijos 2014m. gruodžio 5-6 d. Rekolekcijoms vadovavo kun.teol.lic. Vaidotas Labašauskas.
 • FOTO PRANEŠIMAS- KAUNAS 2014
 • Kvietimas!
  Maloniai kviečiame jaunimą dalyvauti Advento susikaupimo dienoje 2014 m. gruodžio 5-6 d. Šv.Elzbietos Seserų vienuolyne, Kaune, Pabriėžos g.1. Rekolekcijų vadovas- Br. Andrzej Biniek OFM Cap. Rekolekcijų pradžia grodžio-5d. 17val.. Prašome su savimi pasiimti : Šventąjį Raštą, rožinį, užrašų knygelę,miegmaišį,kilimėlį, higienos priėmones, savo asmeninius daiktus ir vaistus. Auka– 20 Lt. Registracija : tel . Ses. Emanuelė : 869405546 arba El. paštas : elzbietietes@gmail.com
 • Šventė
  Lapkriečio 17 d.Šv. Kazimiero parapijoje šventėme Šv.Elzbietos atlaidus. Šv. Mišiose dėkojome Dievui už Šv.Elzbietos Seserų tarnystę Lietuvoje, minint 90 metų jubiliejų.Po Šv. Mišių kaip ir kiekvienais metais, Šv.Elzbietos Seserys tikinčiuosius vaišino bandelėmis,kaip Šv.Elzbietos Vengrės meilės ir gerumo simboliu. Tą dieną S.Immaculata pirmą kartą kartu su parapijos jaunimo choru grojo gitara ir giedojo giesmes.
 • Alytuje nauja vyresnioji
  Spalio 22d. Šv.Elzbietos Seseris Alytuje aplankė kongregacijos vyresnioji S. Paula ir S.Ana, S.Felicita iš Vroclavo. Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. D. Vasiliauskas dėkojo Šv.Elzbietos Seserims už apsilankymą , už nuoširdų Seserų darbą parapijoje. Su džiaugsmu sveikino naują Sesę vyresniąją Immaculatą, kuri įsijungs į Šv. Kazimiero parapijos darbą Dievo garbei.
 • Sveikinome!
  Rugsėjo 28d. dalyvavome Stakliškių parapijos klebono kun. A. Rukšto 60- ties mietų kunigystės jubiliejuje. Jubiliatą nuoširdžiai pasveikinome ir palydėjome malda.